BİLİMSEL ETKİNLİKLER

ETKİNLİK GÖRSELLERİ

DEBİS GİRİŞ

Kullanıcı Adınız  
@
Şifreniz    
 

 

Öğrenciler İçin

 

Öğrenciler İçin

Farabi öğrencileri için gerekli dökumanlar.

Öğrenim Protokolu

Aday Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenci Kabul Belgesi

Öğrenci Beyanamesi

Öğrenci Katılım Belgesi

Uygunluk Denetim Belgesi

Öğrenci Nihai Raporu

Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

Kurum Kodları

Alan Kodları

 

Giden Öğrenci
Değişime İlişkin Bilgiler

  • Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimi en az bir en fazla iki yarıyılı kapsamaktadır.
  • Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
  • Öğrencilerin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.
  • Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir yarıyıl ya da bir akademik yıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.
  • Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez.
  • Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir.
  • Öğrenci, her ay bursunun %70’ini öğrenimi sırasında, %30'unu ise başarı yüzdesine göre, değişim sürecinin bitiminde toplu olarak alır.
  • Aynı mahalli sınırlar içerisinde bulunan yüksek öğrenim kurumları arasındaki değişimde ise, Farabi Değişim Programı yönetmeliği gereği Farabi Değişim Programı bursu verilemez ya da başka bir ödeme yapılamaz.

Başvuru Zamanı

Başvurular Farabi Kurum Koordinatörlüğünün web sitesinde ilan edilen tarihler arasında Bölüm Koordinatörlüklerine yapılır.

Başvuru Koşulları

Farabi Değişim Programına başvurabilmek için aranan asgari koşullar aşağıda belirtilmektedir:

a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
b) Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması,
c) Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi

  • Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılmaktadır.
  • Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilmektedir.

 

PROGRAMLAR

PROJELER

                  DEU Diploma Eki